Медиацията в българския граждански процес


Борисов, Борислав (2018) Медиацията в българския граждански процес В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, с. 241, ISBN 978-619-208-162-1, COBISS.BG-ID 1277724644.


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22293
 Борислав Борисов

1. : Петров, Л. В. Някои проблеми при медиацията по семейни дела. В: Сборник от международна научна конференция "Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите членки на Европейския съюз". В. Търново, Издателство Фабер, с. 403.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/