Техники за графичен анализ на пазарния тренд


Радуканов, Сергей (2012) Техники за графичен анализ на пазарния тренд Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 16/2012,стр. 284-310, АИ Ценов, ISSN:1312-3815 (COBISS.BG-ID 1246839012), Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar


 В настоящото изследване се осъществява сравнителен анализ на видовете графики, които се използват при търговията с финансови инструменти. Систематизират се не само характерните за европейската практика модели, но и използваните и характерни за САЩ и Япония графики. В разработката са систематизирани „ценовите модели” за анализ на тренда. Разкриват се характерните особености на „обръщащите” и „продължаващите” модели. Аргументирано се доказва прогностичната валидност на някои от тях.
  Студия
  технически анализ, пазарен тренд, графични модели


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22290
 Сергей Радуканов

1. Тодоров, Т. Тестване обективността на прецизиращите параметри на валутните опции, Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти" на СА "Д. А. Ценов" - Свищов. (цитирането е на стр. 100). Инд./Реф. в RePEC, CEEOL

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/