Техники за графичен анализ на пазарния тренд


Радуканов, Сергей (2012) Техники за графичен анализ на пазарния тренд Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 16/2012,стр. 284-310, АИ Ценов, ISSN:1312-3815 (COBISS.BG-ID 1246839012), Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar


 В настоящото изследване се осъществява сравнителен анализ на видовете графики, които се използват при търговията с финансови инструменти. Систематизират се не само характерните за европейската практика модели, но и използваните и характерни за САЩ и Япония графики. В разработката са систематизирани „ценовите модели” за анализ на тренда. Разкриват се характерните особености на „обръщащите” и „продължаващите” модели. Аргументирано се доказва прогностичната валидност на някои от тях.
  Студия
  технически анализ, пазарен тренд, графични модели


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22290
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/