Изследване влиянието на финансовата криза върху ипотечния пазар


Радуканов, Сергей (2011) Изследване влиянието на финансовата криза върху ипотечния пазар Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 14 /2011, АИ "Ценов", стр. 470-517. ISSN:1312-3815, Инд./Реф. RePEC, Google Scholar


 Разглежда се същността и факторите и пазара на ипотечно кредитиране в България през последните пет години.Изведени са препоръки и изводи относно подобряване пазара на ипотечни кредити и засилване финансовата дисциплина на централната и търговските банки.
  Студия
 ипотечни кредити, секюритизация, високо-рискови ипотеки, световна финансова криза, жилищен балон


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22289
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/