Изследване влиянието на финансовата криза върху ипотечния пазар


Радуканов, Сергей (2011) Изследване влиянието на финансовата криза върху ипотечния пазар Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 14 /2011, АИ "Ценов", стр. 470-517. ISSN:1312-3815(COBISS.BG-ID 1238115044), Инд./Реф. RePEC, Google Scholar


 Разглежда се същността и факторите и пазара на ипотечно кредитиране в България през последните пет години.Изведени са препоръки и изводи относно подобряване пазара на ипотечни кредити и засилване финансовата дисциплина на централната и търговските банки.
  Студия
 ипотечни кредити, секюритизация, високо-рискови ипотеки, световна финансова криза, жилищен балон


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22289
 Сергей Радуканов

3. Димитров, Л. Инвестиции в недвижими имоти - пазарни характерискити, модели и решения за селекция. Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов. АИ Ценов, 2016, Бр. IX, Кн. 11, с. 3-22. ISSN: 1313-6542 [Инд./Рeф. в: Google Scholar, CEEOL] (цитирането е на 4 стр.)

2. Додов, П. Влияние на световната финансова криза върху българския банков сектор - Ямбол: Светлина, 2015, стр. 188. ISBN 978-619-7020-08-3 (цитирането е на стр. 75) (COBISS.BG-ID 1270152164)

1. Додов, П. Световната финансова криза в Европа: трансмисия, развитие и въздействие върху банковаия сектор. Бизнес управление (Свищов), XXIV, 2014, N 4, с. 113-144. ISSN: 0861 6604-Print Edition, ISSN: 2534-8396-Electronic Edition [Инд./Реф. в Google Scholar, CEEOL, EBSCO](цитирането е на стр. 120)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/