Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутните пазари


Радуканов, Сергей (2011) Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутните пазари Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 14/2011,стр. 291-331, АИ Ценов, ISSN:1312-3815 (COBISS.BG-ID 1238093028), Инд./Реф. в CEEOL, Google Scholar.


 Реализацията на инструментариума на техническия анализ е със силна практическа и сравнително слаба академична реализация в българската практика. Обект на настоящото изследване са основните техниките за количествен анализ, чрез които е възможно да се прогнозира изменението в котировките на конвертируемите валути. Във връзка с това основната цел настоящата разработка е да изследва изменението в пазарния тренд на валутния пазар, както и да разкрие възможностите на този способ за оптимизиране на спекулативните решения на пазарните играчи. Постигането и се реализира посредством решаването на следните задачи: систематизиране и характеризиране на основните теоретични концепции, които са фундамент на съвременните аналитични техники; количествен анализ на пазарния тренд, чрез конструирани индикатори, включващи основните реквизити на цената.
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22284
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/