Рейтингова система за оценка на общинските финанси


Радуканов, Сергей (2010) Рейтингова система за оценка на общинските финанси Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 1/2010,стр. 108-141, АИ Ценов, ISSN:1312-3815(COBISS.BG-ID 1234238948), Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar


 В настоящото изследване се поставя акцент върху публичния сектор в системата на националната икономика, териториално - административното деление в страните от Европа и света и анализ на финансовите параметри от бюджетите на българските общини. На базата на емпирични данни се прави сравнителен анализ на социално - икономическото управление на местните фискални единици от областите Плевен и Ловеч. Посредством метода на експертната оценка се поставя рейтингова оценка на всяка от тях.
  Студия
 публичен сектор, регионална администрация, местно самоуправление, публични услуги, рейтингова оценка


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22282
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/