Петров, Петър. Въведение в икономическите теории.


Петров, Петър (2018) Петров, Петър. Въведение в икономическите теории. В. Търново, "Фабер", 276 с.,ISBN: 978-619-00-0828-6


 В настоящия учебник е направен опит да се разкрият стандартните характеристики на предмета и методите на икономическия анализ в миналото и сега. Обърнато е внимание на разликите между икономическите школи, като е поставен акцент върху разбирането на историческите аспекти на развитието на модерните понятия и концепции в общата икономическа теория.
  Учебник / Учебно помагало
 икономически теории, икономически школи, икономически анализ, икономически растеж, класическа политическа икономия, маржинализъм


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22274
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/