Тенденции в развитието на доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас


Радуканов, Сергей (2012) Тенденции в развитието на доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 18/2012, стр. 243-253, АИ "Ценов". ISSN:1312-3815, (COBISS.BG-ID 1248505316) Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar


 В статията се разглежда влиянието на финансовата криза върху доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас. Този проблем се изследва на две равнища – на макроикономическо ниво (банкова система като цяло) и на микроикономическо ниво (конкретни банки). Извежда се показател за комплексно обвързване на печалбата и риска (рисковопретеглена рентабилност), проследява се неговата динамика и се очертават факторите, които му оказват влияние.
  Статия
 банки, финансова криза, рентабилност, рисковопретеглени активи


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22270
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/