Изследване на ресурсната ефективност на банките в България


Радуканов, Сергей (2014) Изследване на ресурсната ефективност на банките в България Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 7/2014,стр. 323-349, АИ Ценов. ISSN:1313-6542, Инд./Реф. в RePEC, CEEOL.


 В статията се прави преглед на теоретичните постановки, свързани с банковата ефективност, и степента на изследване на разглежданата проблематика в специализираната литература. В разработката се предлага методика за оценяване на ресурсната ефективност на търговските банки. Методическият инструментариум включва система от индикатори, чрез които се осъществява анализ на ефективността на база ресурси по отделни години за периода 2007-2013 г. На основата на емпирично тестване на модела се формулират необходимите обобщаващи оценки и се извеждат съответни изводи.
  Статия
 ресурси, ефективност, банки


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22264
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/