Психологическо консултиране в пенитенциарната практика. В.Търново, Фабер, 2001, 283 с. ISBN 954-9541-88-6. COBISS.BG ID 1036592612


Хаджийски, Минко (2001) Психологическо консултиране в пенитенциарната практика. В.Търново, Фабер, 2001, 283 с. ISBN 954-9541-88-6. COBISS.BG ID 1036592612 У нас


 Мнографията представлява теоретично и практическо изследване на проблема за психологическата помощ на лишените от свобода. В нея се разглеждат различните видове консултиране /корекция, обучение, помагане/ в условията на затвора.
  Монография
 консултиране, корекция, изолация, превъзпитание, помагане


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22256
 Минко Хаджийски

2. : Маджаров, Е. Пенитенциарна психология. София, Албатрос, 2016, Цит на 240с. 241с. 247 с. 325с. ISBN 978-954-751-119-4

1. Маринов Цветан – „ Криминологически и социално-превантивни измерения на проституцията” Годишник на Варненски технически университет. Варна, 2007, с554 ISSN 1311-896X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/