Правната квалификация на иска за обезщетяване на вреди, причинени от държавата в нарушение на правото на Европейския съюз


Костов, Станислав (2013) Правната квалификация на иска за обезщетяване на вреди, причинени от държавата в нарушение на правото на Европейския съюз сп. Адвокатски преглед, № 10/ 2013, 11-23


 
  Статия
 
 Издадено
  22239
 Станислав Костов

2. Христев, Х. За отговорността на държавата за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на ЕС във вътрешния правен ред на Република България. Съвременно право 3/2017, на с. 57

1. Славчев, А. Обзор на процесуалните проблеми в българската съдебна практика относно производството по реализиране на отговорността на държавата за нарушение на правото на Европейския съюз. Европейски правен преглед, т. XIV, 2016, на с. 88

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/