Компетентността на Европейския съюз и прилагането на правото на ЕС от националните съдилища


Костов, Станислав (2013) Компетентността на Европейския съюз и прилагането на правото на ЕС от националните съдилища С: Национален институт на правосъдието, 2013, 95 с., ISBN 978-954-9419-07-8


 
  Книга
 
 Издадено
  22238
 Станислав Костов

2. Михайлова-Големинова, С. Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право. С: Сиела, 2019, на с. 54

3. Петрова, Д. Интеграционни способи в областта на прякото данъчно облагане в Европейския съюз, сп. Норма, бр. 1-2/2019, в библиографията на с. 105

1. Петрова, Д. Законодателна компетентност на Европейския съюз за хармонизация на законодателството на държавите-членки в областта на косвеното данъчно облагане, Научни трудове на Института за държавата и правото, том XVI, 2017, 150-164, на с. 151

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/