Актовете на Съда на Европейския съюз. Правни последици


Костов, Станислав (2011) Актовете на Съда на Европейския съюз. Правни последици С: Сиби, 2011, 370 с., ISBN 978-954-730-716-2


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22224
 Станислав Костов

16. Михайлова-Големинова, С. Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право. С: Сиела, 2019, на с. 78, 80, 103

14. Mihaylova-Goleminova, S. Challenges facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation. Sofia: Ciela, 2018, на с. 37, 43, 118

15. Панайотова, Е. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. С: Сиби, 2018, на с. 116 и 117

11. Михайлова-Големинова, С. Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. С: Сиела, 2017, на с. 20

12. Пенчев, Г. Принципите на първичното екологично право на Европейския съюз. Studia Iuris, бр. 1/2017, ISSN 2367-5314, на с. 5

13. Семов, А. Правна система на ЕС. С: Институт по Европейско право, 2017, на с. 294

10. Бончовски, П. Свободно движение на решения (Република България и Европейския съюз. С: БАН, Институт за държавата и правото, 2016, библиография

8. Василев, П. Правото на свободно движение на граждани на Европейския съюз в контекста на решенията на Съда на ЕС по преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции". Научни трудове на Института за държавата и правото XIII:259-264., на с. 260

9. Попова, Ж. Европейският съюз след Договора от Лисабон. С: Дипломатически институт към МВнР, 2015, библиография

6. Донев, И. Върховният административен съд и правото на Европейския съюз – „зависимости“ и преюдициални запитвания. В: Пенов, С. (съст.) 100 години Върховен административен съд, С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, 99-117, на с. 117

7. Стоянов, И. Изпълнителна сила в данъчния процес, В: Пенов, С. (съст.) 100 години Върховен административен съд, С: УИ „Св. Климент Охридски“, 433-469, на с. 469

5. Семов, А. Права на гражданите на Европейския съюз. Том II. Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, на с. 57

3. Корнезов, А. Преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз. С: Сиби, 2012, библиография

4. Панайотов, Пл. Наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право, С: Сиби, 2012, на с. 80 и 340

1. Димитрова, Е. Сравнителноправни аспекти на облагането с данък върху добавената стойност, С: Просвета, 2011, библиография

2. Пенов, С. Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки, С: Сиби, 2011, на с. 23

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/