Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки


Костов, Станислав (2017) Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки С: Сиби, 2017, 432 стр., ISBN 978-619-226-028-6


 
  Монография
 
 Издадено
  22223
 Станислав Костов

6. Михайлова-Големинова, С. Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право. С: Сиела, 2019, на с. 171

7. Танчева, Х. Отговорност за вреди от дефектни продукти. С: Сиби, 2019, на с. 205, 248, 251

3. Goleminova, S. Accession Negotiation Challenges Facing Candidate countries in the Field of Taxation. Collection of Papers of the Law Faculty, University of Nis No79/2018, ISSN 0350-8501, на с. 134

4. Mihaylova-Goleminova, S. Challenges facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation. Sofia: Ciela, 2018, на с. 62

5. Христев, Х. Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз. С: Сиела, 2018, на с. 39

1. Градинарова, Т. Производство по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава членка на Европейския съюз по Регламент (ЕС) № 1215/2012 пред българските съдилища, Научни трудове на Института за държавата и правото, том XVI, 2017, 217-236, на с. 221

2. Семов, А. Правна система на ЕС. С: Институт по Европейско право, 2017, на с. 598

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/