Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с акт на Съда на Европейския съюз


Костов, Станислав (2018) Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с акт на Съда на Европейския съюз сп. Европейски правен преглед, т. XXI, с. 23-47


 
  Студия
 
 Издадено
  22222
 Станислав Костов

1. Костов, И. Проблеми на допускането до касационно обжалване по чл. 280 ГПК. Съвременно право 1/2019, на с. 19

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/