Хабилитационен труд "Възприемане на художествената творба и влиянието й върху изобразителната дейност на децата", за получаване на научното звание “доцент”.


Легкоступ, Пламен (1997) Хабилитационен труд "Възприемане на художествената творба и влиянието й върху изобразителната дейност на децата", за получаване на научното звание “доцент”. СНС по Педагогика при ВАК


 Хабилитационният труд е защитен пред СНС по Педагогика при ВАК през 1997, след което на автора е присъдено научното звание “доцент”.
  Дисертация
 Хабилитационен труд, възприемане, художествена творба, изобразителна дейност, деца, доцент.


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22221
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/