Дисертационен труд "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст", 388 стр. и 301 стр. с приложения, защитен успешно пред СНС по Педагогика при ВАК през септември 2006 г., за присъждане на научната степен Доктор на педагогическите науки. Предложена от Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Пед. фак. Кат. Предучилищна педагогика Защитена пред СНС по педагогика, 28.09.2006 Утвърдена от ВАК с прот. N 18-14/19.10.2006 COBISS.BG-ID 1242124004


Легкоступ, Пламен (2006) Дисертационен труд "Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст", 388 стр. и 301 стр. с приложения, защитен успешно пред СНС по Педагогика при ВАК през септември 2006 г., за присъждане на научната степен Доктор на педагогическите науки. Предложена от Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Пед. фак. Кат. Предучилищна педагогика Защитена пред СНС по педагогика, 28.09.2006 Утвърдена от ВАК с прот. N 18-14/19.10.2006 COBISS.BG-ID 1242124004 СНС по Педагогика при ВАК


 Дисертационният труд “Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст” е обсъден и насочен за защита от разширен съвет на катедра “Предучилищна педагогика” при Педагогически факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Съдържа увод, четири глави, заключение, литература и приложения. Основният текст е в обем от 388 стандартни страници и 301 страници, включващи 3 приложения. Справката за цитираната литература се състои от 237 литературни източника. Дисертацията е защитена успешно пред СНС по Педагогика при ВАК през септември 2006 г., след което на автора е присъдена научната степен Доктор на педагогическите науки.
  Дисертация
 Дисертация, Доктор на педагогическите науки, изобразително изкуство, интелектуално развитие, деца, предучилищна възраст


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 
  22220
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/