Петрова, В. Основни понятийни проблеми в изследванията за усвояване на звуковете от децата в предучилищна възраст


Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. Основни понятийни проблеми в изследванията за усвояване на звуковете от децата в предучилищна възраст Велико Търново: - Педагогически алманах, № 1, 2, (47 - 63).


 В статията са анализирани публикации по проблеми от подготовката на децата от предучилищна възраст за ограмотяване в училище. Уточнени са основни различия в тълкуването им е обоснована необходимостта от тяхното теоретично изясняване. Предложен е вариант за моделиране на процеса на усвояването на звуковете в съдържателен и във функционален план, конкретизиращ йерархичната зависимост между понятията и основанията за употребата им.
  Статия
 Основни понятийни проблеми, педагогически изследвания, усвояване на звуковете, подготовка за ограмот
 Издадено
  2222
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/