Разходване на публични средства в Следосвобожденска България. Сб. доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция", Велико Търново, 19 април 2018 г. Велико Търново: Фабер, 2018, с.175-190. ISBN 978-619-00-0816-3


Ламбева-Стефанова, Милка (2018) Разходване на публични средства в Следосвобожденска България. Сб. доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция", Велико Търново, 19 април 2018 г. Велико Търново: Фабер, 2018, с.175-190. ISBN 978-619-00-0816-3


 
  Доклад
 
 Издадено
  22216
 Милка Ламбева-Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/