Принципът на правовата държава през призмата на Закона за обществените поръчки. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 25 години от приемане на Конституцията на Република България, Велико Търново, 6-7 октомври 2016 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.290-302. ISBN 978-619-208-118-8


Ламбева-Стефанова, Милка (2017) Принципът на правовата държава през призмата на Закона за обществените поръчки. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право". 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 25 години от приемане на Конституцията на Република България, Велико Търново, 6-7 октомври 2016 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.290-302. ISBN 978-619-208-118-8


 
  Статия
 
 Издадено
  22215
 Милка Ламбева-Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/