Социалните взаимодействия в творческите игри на децата от предучилищна възраст. - Педагогически алманах, 1998, 6 (1,2), с. 5 - 20


Петрова, Веселинка (1998) Социалните взаимодействия в творческите игри на децата от предучилищна възраст. - Педагогически алманах, 1998, 6 (1,2), с. 5 - 20 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1154100452


 В статията се подлага на обсъждане претворяването на социалния опит в творческите игри. Отчита се, че чрез наблюдения върху живота на възрастните децата овладяват представи, които ползват за претворяване на образци на поведение. С ограничаването на социалните взаимодействия в семейството постепенно се снижава и кръгът от представи за поведението на възрастните и правилата, на които те се подчиняват. Тези обстоятелства увеличават отговорностите на учителя в детската градина, който трябва да създа
  Статия
 Социални взаимодействия, творчески игри, компенсаторни механизми
 Издадено
  2221
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/