Еволюцията на конституционните принципи


Киров, Пламен (2017) Еволюцията на конституционните принципи Еволюцията на конституционните принципи. – В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. [Сборник с доклади от юбилейна междунар. научна конф. „25 години юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България“]. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, 15-29. ISBN 978-619-208-118-8


 
  Статия
 
 Издадено
  22209
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/