Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм (Том 1).


Киров, Пламен (2010) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм (Том 1). Съставителство и предговор: Пламен Киров., С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 278 с. ISBN 978-954-07-3048-6 (т.1)


 
  Книга
 
 Издадено
  22198
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/