Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм (Том 2)


Киров, Пламен (2010) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм (Том 2) Съставителство и предговор: Пламен Киров. С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2010, 328 с., ISBN 978-954-07-3073-8.


 
  Книга
 
 Издадено
  22197
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/