Представително управление и избирателни системи


Киров, Пламен (2002) Представително управление и избирателни системи Съвременно право, брой:6, 2002, стр.17-29, ISSN 0861-1815.


 
  Статия
 
 Издадено
  22182
 Пламен Киров

1. Цитирана в: Колев, О. „Правният режим на членството в политическа партия като гаранция за демокрация“. -В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 306.

2. Цитирана в: Колев, О. Императивният и свободният мандат на народните представители. - В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. 20 години от приемането на четвъртата българска конституция - конституционен консенсус и конституционни конфликти. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 131.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/