Хоспитирането в професионално-практическото обучение на предучилищните педагози. - Педагогически алманах, 2003, 11 (1, 2), с. 209-222


Петрова, Веселинка (2003) Хоспитирането в професионално-практическото обучение на предучилищните педагози. - Педагогически алманах, 2003, 11 (1, 2), с. 209-222 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1166923492


 В статията са обобщени резултатите от изследване на практическото обучение на студентите в началния етап на формиране на педагогическите им способности. Поставен е акцент върху значението на хоспитирането за своевременното професионално израстване на студентите в учителската професия. Отделено е внимание на становищата на децата от предучилищна възраст и са конкретизирани техните претенции към подготовката на техните млади учители.
  Статия
 Хоспитиране, професионално-практическо обучение, подготовка на предучилищни педагози


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  2218
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/