М. ГЪРМИДОЛОВА Развитие на художественото образование в България. Сб. от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", В. Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. колегия: Пл. Легкоступ, Ж. Карапенчев, Р. Кузманова, Д. Гълъбова, Г. Тодоров. В. Търново: Фабер, 2010 г., 142 - 146 с. ISBN 978-954-400-422-4


Гърмидолова, Мариана (2010) М. ГЪРМИДОЛОВА Развитие на художественото образование в България. Сб. от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", В. Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. колегия: Пл. Легкоступ, Ж. Карапенчев, Р. Кузманова, Д. Гълъбова, Г. Тодоров. В. Търново: Фабер, 2010 г., 142 - 146 с. ISBN 978-954-400-422-4 В. Търново


 Разглеждат се основните етапи в развитието на художественото образование в България
  Статия
 история на художественото образование, методи на обучение по изобразително изкуство, художествена педагогика
 Издадено
  22177
 Мариана Гърмидолова

1. В. ПЕТРОВА. 200 години от рождението на учителя Иван Николов Момчилов. Създателят на поколение образовани българи и талантливи български учители. - Педагогически алманах, №1, 2019, с. 12 - 20. Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360. Цит. на с. 14

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/