Подготовката по четене и писане в концепцията за пълноценно личностно развитие на детето


Петрова, Веселинка (2004) Подготовката по четене и писане в концепцията за пълноценно личностно развитие на детето Предучилищно възпитание, 2004, № 9, 37 – 42, ISSN 0204 - 7004


 В статията са анализирани публикации на проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова за възпитателното влияние на подготовката по четене и писане върху личностното развитие на детето. Обоснована е концепцията за самоценността на детството и са разкрити потенциалните възрастови възможности за своевременно и пълноценно личностно развитие в условията на организирания възпитателно-образователен процес. Очертани са проекциите на подготовката по четене и писане върху готовността на детето за обучение в училище.
  Статия
 Подготовка по четене и писане, пълноценно личностно развитие в предучилищна възраст


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  2217
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/