М.ГЪРМИДОЛОВА. Междукултурната компетентност и изобразителното изкуство. - В: Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, т. 51, серия 6.3., с. 229 - 233. Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID1245227236 СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- Заб.: Продължение на Научни трудове - Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - Русе ISSN 0205-3322. ISSN 1311-3321 (print)


Гърмидолова, Мариана (2012) М.ГЪРМИДОЛОВА. Междукултурната компетентност и изобразителното изкуство. - В: Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, т. 51, серия 6.3., с. 229 - 233. Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID1245227236 СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- Заб.: Продължение на Научни трудове - Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - Русе ISSN 0205-3322. ISSN 1311-3321 (print) Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID1245227236


 В статията се разглежда въпроса за междукултурната комуникация чрез средствата на изобразителното изкуство.
  Статия
 изобразително изкуство, междукултурна комуникация, обучение
 Издадено
  22162
 Мариана Гърмидолова

1. Цит. на с. 54 в: Д. ЙОРДАНОВА. Възприемане и осмисляне на вълшебни фолклорни приказки от учениците в І - ІV клас. - Педагогически алманах, 2014, том 22 (2), с. 54-62. Ред. Проф. д-р П. Костова. Print ISSN 1310-358X. Online ISSN 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol24/iss2/5; COBISS.BG-ID 1284186852. СПРАВКА: ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993-; ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/