М.ГЪРМИДОЛОВА. Творческите способности в изобразителната дейност. - В: Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, т. 50, серия 6.3. Езикознание и литературознание, с. 173-177. Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245227236 СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- Заб.: Продължение на Научни трудове - Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - Русе ISSN 0205-3322. ISSN 1311-3321 (print)


Гърмидолова, Мариана (2011) М.ГЪРМИДОЛОВА. Творческите способности в изобразителната дейност. - В: Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, т. 50, серия 6.3. Езикознание и литературознание, с. 173-177. Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245227236 СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- Заб.: Продължение на Научни трудове - Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - Русе ISSN 0205-3322. ISSN 1311-3321 (print) Print ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245227236


 В статията се разглежда въпроса за творческото развитие чрез изобразителната дейност.
  Статия
 изобразително изкуство, художествено обучение,творческо развитие, цвят
 Издадено
  22161
 Мариана Гърмидолова

2. Цит. на с. 143 в: Димитринка Цонкова. Иновативни подходи в модулното обучение по туризъм. - София: Star Way, 2014. 167 с. ISBN 978-954-8685-24-5; COBISS.BG-ID 1270764516.

1. Цит. на с. 164 в: Елица Александрова. Специфика на изобразително-творческата дейност при работа със студенти. – В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности". В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2018, с. 161 - 170. ISBN 978-619-208-140-9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/