М. ГЪРМИДОЛОВА. Културата на училищната организация. - Педагогически алманах, 2012, №2, с. 91-110. Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360. COBISS.BG-ID 1255000036 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)


Гърмидолова, Мариана (2012) М. ГЪРМИДОЛОВА. Културата на училищната организация. - Педагогически алманах, 2012, №2, с. 91-110. Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360. COBISS.BG-ID 1255000036 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360. COBISS.BG-ID 1255000036


 В статията се разглежда същността на понятията "култура" и "организационна култура". Обяснени са характеристиките и нивата на организационната култура. Подчертава се значението на културата за училищната организация.
  Статия
 култура, организационна култура


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22160
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/