Пiонава, Р., В. Петрава. Фармираванне педагагiчных здолынасцей - праблема педагагiчная


Петрова, Веселинка (2004) Пiонава, Р., В. Петрава. Фармираванне педагагiчных здолынасцей - праблема педагагiчная Минск. - Народная асвета, № 7, 2004, (с. 64 - 65).


 Статията е разработена съвместно с академик Р. Пионова от Белоруския държавен педагогически университет за обосноваване на тезата, че формирането на педагогически способности е съществен проблем на съвременната педагогика на висшето образование. Въз основа на установени закономерности са характеризирани типични противоречия, възникващи в процеса на овладяване на педагогически способности. Предложени са вариантни решения за преодоляване на съществените несъответствия чрез усъвършенстване на учеб
  Статия
 Педагогика на висшето образование, формиране на професионални способности у студентите, педагогическ
 Издадено
  2215
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/