От калпака до цървулите. Етюди за българското мъжко облекло и поведение. Варна. 2002. изд.Славена. 88 с.ISBN 954 579 237 X


Радев, Радослав (2002) От калпака до цървулите. Етюди за българското мъжко облекло и поведение. Варна. 2002. изд.Славена. 88 с.ISBN 954 579 237 X


 В монографията е разгледана психологията на българското мъжко облекло:калпак, риза, пояс, потури, цървули и ритуално-жестовата система, свързана с плюене, почесване, пиене.
  Монография
 калпак, риза, пояс, потури, цървули , плюене, почесване, пиене.
 Издадено
  22149
 Радослав Радев

2. Дерменджиев, Атанас. Р. Радеву. Алманах за литература и изкуство “Света гора”, 2004. №5 (Д), с.324 Стефанов, Петър. Glisando в дядовата ръкавичка. Алманах за литература и изкуство “Света гора”, 2007. №7 (Ж), с.458, 464, 466, 470. Лебедова, Румяна. Неизчерпани диалози. Слово и образ. В. Търново, 2008. с.60. Галунова, Калина. Бай Ганьо Българина. Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Велико Търново. 2009. изд. Фабер, с.200-204. Велкова – Гайдарджиева, Антония. За колегите и за книгите. Обстойни размишления върху книгата „От калпака до цървулите”. И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. Сб. Авторски колектив.Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2010. с.277-280. Георгиева, Виолета. Хидрофили и хидрофоби. Нов Рибен буквар. – В: Василев, Сава. Арбанашките махали на литературата. Книга за сприказване. В. Търново.2011. с.175-176. Василев, Сава. Арбанашките махали на литературата. Книга за сприказване. В. Търново.2011. с.42-43. Георгиева-Козарева, Венета. Националната среща-наддумване „Благолаж” и границите на еротичното – В: Еротичното в историята. Т.1. Сборник в чест на Ангел Гоев по случай неговата 60-годишнина.Рредактор и съставител Ангел Гоев. Габрово, 2009. Изд. Фабер,с.312.

1. Л е б е д о в а, Румяна. Дрехата като знак или за нетрадиционния поглед към българското. - в.Успех от 31 януари 2003. Силистра. Ш у м е л о в, Владимир. Критикът като моден стилист. - Литературен вестник. № 8, 26 февруари - 4 март 2003. с.4. А л и п и е в а, Антоанета. Радослав Радев. "От калпака до цървулите". Алманах за литература и изкуство "Света гора" Бр.Г(4). В.Търново. 2003. с.292. К и р о в а, Милена. Литературознание с усмивка. в.Култура. с.4, бр..... 30.06. - 06.07.2003. С т о я н о в, Владимир. “ОТ калпака до цървулите” – дрехите на духа и духът на дрехите – в.”)Кил, №13, IХ, 2005, с.3, 7. Извадка от книгата, главата "Пиенето и виното - българското време и пространство" във в."Роден край". Културно просветен вестник на българите в Украйна.Приложение на български език към вестника на върховната рада на Украйна "Голос Украiни". Бр.7 (612) от 15 февруари 2003. с.5. В е л к о в а – Г а й д а р д ж и е в а, Антония. За колегите и за книгите. Обстойни размишления върху книгата „От калпака до цървулите”. И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. Сб. Авторски колектив.Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2010. с.277-280. Цитирана: Бонджолов, Христо. Homo Balkanikus като Homo Ludens". В.Търново. 2003. с.15.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/