Музикалната тектоника като хронотоп и повторение – теоретичен модел с приложимост в музикалната педагогика.


Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалната тектоника като хронотоп и повторение – теоретичен модел с приложимост в музикалната педагогика. Велико Търново, 2015.


 Изследването представя нов възглед за времепространствената организацията на музиката и за повторението като фактор на музикалното мислене. Въвежда нова терминология с активното присъствие на категорията "вертикално време" Разработва идея за приложимост на този възглед в музикалната педагогика.
  Дисертация
 времепространство, повторение, мелотон, тоналност, модалност, вертикално време
 Непубликувано
  22145
 Марияна Булева-Петрова

1. Славова, Цветелина. Диригентският терминологичен апарат в обучението на учители по музика. Интегративни аспекти. - В: Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование. Сборник, посветен на 40-годишнината на катедра "Теория и история на музиката" в АМТИИ, (съставител проф. д-р Полина Куюмджиева), Пловдив, 2017, с. 119-127. ISBN 978-954-2963-24-0. Страници 123-124

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/