Данъчно право, Изд. авт., 1997. 284 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. VІ)., COBISS.BG-ID 1030691300


Кучев, Юрий (1997) Данъчно право, Изд. авт., 1997. 284 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. VІ)., COBISS.BG-ID 1030691300 Изд. авт., 1997. 284 с. (Съавт.: Ст. Кучев; авт.: Гл. VІ)., COBISS.BG-ID 1030691300


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  22137
 Юрий Кучев

7. Мутафов К., Правосубектност и субекти в Данъчното право, Бургас, Бряг, 2018, стр. 65, 14, 18, 163, 93, ISBN 978-954-8752-32-9, COBISS.BG - ID 1284820452

8. Стоянов И.Г., Финансово право, шесто преработено и актуализирано издание, кратък курс казуси, София, Сиела, 2018, стр. 94 и сл. , ISBN 978-954-28-2500-5, COBISS. BG - ID1285162980

6. Стоянов, И.Г., Финансово право, четвърто преработено и допълнено издание, Сиела -норма, София, 2016, стр. 94, ISBN 978-954-28-1950-9, COBISS. BG-ID 1278240996

5. Мутафов Кр., Специален режим на облагане по реда на ЗДДС, Фенея, 2013, стр. 9-10, 90-91, 112, ISBN 978-619-163-012-7, COBISS.BG-ID 126383948

2. Димитров П., Правен режим на корпоративното облагане в Република България. Корпоративен данък и данък върху разходите, Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2012, стр. 93, ISBN 978-954-23-0750-1, COBISS.BG-ID1248060644

3. Димитров П., Финансово право, Свищов, Академично издателство "Ценов" , 2012, стр. 80-83, 92, 89-90, 199-202, 93, 137, ISBN 978-954-23-0732-7, COBISS.BG-ID1245975012

4. Минкова Г., Данъчни задължения, София, Сиела- Норма, 2012, стр. 170 и сл. ,ISBN 978-954-28-1086-5, COBISS.BG-ID 1245946852

1. Стоянов И., Юридически Факти в Данъчното право, Фенея, 2011, стр. 9, ISBN 978-954-9499-61-2,COBISS.BG-ID 1245230820

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/