Автономия на данъчното право, ЛиСтра, София, 2002,, с. 223 Рецензирано, COBISS.BG-ID 1038848740


Кучев, Юрий (2002) Автономия на данъчното право, ЛиСтра, София, 2002,, с. 223 Рецензирано, COBISS.BG-ID 1038848740 ЛиСтра, София, 2002,, с. 223 Рецензирано, COBISS.BG-ID 1038848740


 
  Книга
 
 Издадено
  22133
 Юрий Кучев

2. Димитров П., Правен режим на корпоративното облагане в Република България. Корпоративен данък и данък върху разходите, Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2012, стр. 199-202, ISBN 978-954-23-0750-1, COBISS.BG-ID1248060644

3. Димитров П., Финансово право, Свищов, Академично издателство "Ценов" , 2012, стр. 18, ISBN 978-954-23-0732-7, COBISS.BG-ID1245975012

1. Стоянов И., Юридически Факти в Данъчното право, Фенея, 2011, стр. 16, ISBN 978-954-9499-61-2,COBISS.BG-ID 1245230820

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/