Държавен финансов контрол. Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отговорност, София, ЛиСтра, 2010, 252 с.,COBISS.BG-ID 1288141796


Кучев, Юрий (2010) Държавен финансов контрол. Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отговорност, София, ЛиСтра, 2010, 252 с.,COBISS.BG-ID 1288141796 София, ЛиСтра, 2010, 252 с., COBISS.BG-ID 1288141796


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22131
 Юрий Кучев

3. Лупова К. , Развитие на принудителното изпълнение на държавните вземания в следосвобожденска България, Сборник доклади от международна кръгла маса, 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската Конституция В.Търново, 19 април 2018, В. Търново, Фабер, 2018, стр. 149-163, ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628

4. Стоянов И.Г., Финансово право, шесто преработено и актуализирано издание, Кратък курс казуси, София, Сиела, 2018, стр. 190,118, 146, 147, 209-210, ISBN 978-954-28-2500-5, COBISS.BG - ID 1285162980

2. Михайлова-Големинова С, Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структури и инвестиционни фондове, София, Сиела, 2017, стр. 89-91, ISBN 978-954-28-2394-0, COBISS.BG-ID 1557006548

1. Стоянов И.Г., Финансово право, четвърто преработено и допълнено издание, София, Сиела - Норма АД, 2016, с.87-93, с. 146-147, с. 209-210, ISBN 978-954-28-1950-9, COBISS.BG-ID 1278240996

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/