Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС.,В: Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз. [Доклади от международна научно-приложна конференция., проведена през ноември 2016 г. в гр. София]. София, Университетско издателство, Св. Кл. Охридски, 2016,ISBN 978-954-07-4203-8, COBISS.BG-ID 1277675236


Кучев, Юрий (2016) Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС.,В: Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз. [Доклади от международна научно-приложна конференция., проведена през ноември 2016 г. в гр. София]. София, Университетско издателство, Св. Кл. Охридски, 2016,ISBN 978-954-07-4203-8, COBISS.BG-ID 1277675236 В: Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз. [Доклади от международна научно-приложна конф., проведена през ноември 2016 г. в гр. София]. София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016,ISBN 978-954-07-4203-8


 
  Доклад
 
 Издадено
  22130
 Юрий Кучев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/