Умението за четене с разбиране на английски език.


Кънева, Пенка (2008) Умението за четене с разбиране на английски език. В: Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. Ред. Проф. Тодор Шопов и др. София:УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 231-245. ISSN 978-954-07-2794-3. COBISS.BG-ID1230065636 ISSN 978-954-07-2794-3


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  22127
 Пенка Кънева

1. Георгиева, Иванка. Усвояване на понятието числов израз в обучението по математика в началното училище // Педагогически алманах, 2019, бр. 1, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 54-63. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print) СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220, цит. на с. 55

2. Йорданова, Даниела. Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1.–4. клас). // Педагогически алманах, 2019, бр. 1, с. 44, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 41–80. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print) СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220, цит. на с. 44

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/