Ликвидация на търговски дружества.


Антонова, Анета (2009) Ликвидация на търговски дружества. -София: Сиела, 2009, 358 с., ISBN 978-954-28-0591-5, COBISS.BG-ID 1231744228


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22103
 Анета Антонова

3. Стефанов, Георги. Еднолични търговски дружества. Велико Търново: Абагар, 2015, с.412, ISBN 978-954-608-223-7, COBISS.BG-ID 1271216356. Цитиранията са на с.379

2. Стефанов, Георги. Търговска несъстоятелност. Четвърто актуализирано и допълнено издание. Велико Търново: Абагар, 2014, 327 с., ISBN 078-619-168-089-4. COBISS.BG-ID1271369188. Цитиранията са на с. 25

1. Сарафов, Павел Физическото лице търговец. София: Сиби, 2012, с.240, ISBN 978-954-730-802-2, COBISS.BG-ID 1248991716. Цитиранията са на с.211

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/