Събирателно дружество.


Антонова, Анета (2004) Събирателно дружество. София: СИБИ, 2004, 268 с., ISBN 954-730232-9, COBISS.BG-ID 1042975204


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22102
 Анета Антонова

6. Иванов, Момчил. Модели на управление на командитно дружество. -Търговско и облигационно право, 2018, №9, с. 5-18, ISSN 1314-8133 (Print), COBISS.BG-ID 1248516836. Цитиранията са на с. 8, 9, 10.

7. Иванов, Момчил. Представителство на командитно дружество от неограничено отговорни съдружници. -Търговско право, 2018, № 2, с. 81-99, ISSN 0861-6892 (Print) , COBISS.BG-ID 1152798180. Цитиранията са на с. 81, 84, 85.

8. Иванов, Момчил. Управление на командитно дружество.-Търговско и облигационно право, 2018, №8, с. 5-9, ISSN 1314-8133 (Print), COBISS.BG-ID 1248516836. Цитиранията са на с. 6.

5. Баланов, Йордан. Безвестното отсъствие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2016, 246 с., ISBN 978-619-208-065-5, COBISS.BG-ID 1275749348 Цитиранията са на с. 130 и с. 131

4. Стефанов, Георги. Еднолични търговски дружества. Велико Търново: Абагар, 2015, 412 с., ISBN 978-954-608-223-7. COBISS.BG-ID 1271216356. Цитиранията са на с.102

3. Стефанов, Георги. Търговска несъстоятелност. Четвърто актуализирано и допълнено издание. Велико Търново: Абагар, 2014, 327 с., ISBN 078-619-168-089-4. COBISS.BG-ID1271369188. Цитиранията са на с. 35

1. Марков, Методи. Ипотеката. София: Сиби, 2008 г., с.424, ISBN 978-954-730-498-7, COBISS.BG-ID 1228210404. Цитиранията са на с. 215

2. Таков, Кристиян. Доброволно представителство. София: Сиби, 2008, 560 с., ISBN 9547303252, COBISS.BG-ID 1227769060. Цитиранията са на с. 48

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/