FORUM OF THREE-DIMENSIONAL AND COMPUTER GRAPHICS – VISION. THE INTERSECTION POINT OF ARTISTIC CIRCLES, EDUCATION AND INDUSTRY. ФОРУМ ЗА ТРИИЗМЕРНА И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – VISION. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА АРТИСТИЧНИТЕ СРЕДИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНДУСТРИЯТА


Марков, Атанас (2018) FORUM OF THREE-DIMENSIONAL AND COMPUTER GRAPHICS – VISION. THE INTERSECTION POINT OF ARTISTIC CIRCLES, EDUCATION AND INDUSTRY. ФОРУМ ЗА ТРИИЗМЕРНА И КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – VISION. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА АРТИСТИЧНИТЕ СРЕДИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНДУСТРИЯТА CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE: PRESERVATION, PRESENTATION, DIGITALIZATION. Science series, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume 5, 2018, p. 59-66, ISSN: 2367-8038, http://www.math.bas.bg/vt/kin/


 Abstract: 3D Graphics Forum - VISION is an annual edition for 3D and Computer Graphics (CGI). It has been held since 2004 and is a unique project for the Bulgarian scientific and artistic scene. The forum is a working link between education, the activities of NGOs and business representatives, creating a synthesis and dialogue which provides a broader range of ideas across society. The mode, "Forum", we consider to be most beneficial in attracting groups of stakeholders to achieve more direct business access to the education and the specialists generated by it. And vice versa, education is "see how the land lies" to the processes taking place in this dynamic industry, which is experiencing constant "hunger" for specialists. There are some conclusions in the article, resulted from the experience gained in organizing eleven VISION editions of the last 14 years have been made. Резюме: Форум за тримерна графика – VISION е ежегодно провеждащо се издание за 3D и компютърна графика (CGI). То се провежда от 2004 година и е уникален за българската научно изследователска и художествено творческа сцена проект. Форумът е работеща връзка между образованието, дейността на неправителствените организации и представители на бизнеса, като това поражда синтез и диалог, който подсигурява по широк кръг на разпространение на идеите сред обществото. Тази форма – „Форум“ считаме за най-ползотворна при привличането на групи от заинтересовани за постигане на по-директен достъп на бизнеса до образованието и кадрите генерирани от него. И обратното – образованието „сверява часовника си“ с процесите протичащи в тази така динамична индустрия, която изпитва постоянен „глад“ за кадри. В статията са направени няколко заключения от натрупания опит при организирането на единадесет издания на VISION за последните 14 години.
  Статия
 Forum, three-dimensional graphics, computer graphics, VISION, 3D, CGI, art, education, arts, industry, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Форум, тримерна графика, компютърна графика, VISION, 3D, CGI, изкуство, образование, артистични среди, индустрия, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22101
 Атанас Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/