Спогодбата между България и Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, В: 12 години по-късно. [Сборник доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 124-127. , ISBN 954-07-1783-3


Пенов, Сашо (2003) Спогодбата между България и Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, В: 12 години по-късно. [Сборник доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 124-127. , ISBN 954-07-1783-3 В: 12 години по-късно. [Сборник доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 124-127. , ISBN 954-07-1783-3 Същото и на рус. ез., 122-125.


 
  Статия
 
 Издадено
  22093
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/