Проблеми по прилагането на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото, София, Право без граници, 2002, № 2, 11-17, COBISS.BG-ID 1157830884


Пенов, Сашо (2002) Проблеми по прилагането на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото, София, Право без граници, 2002, № 2, 11-17, COBISS.BG-ID 1157830884 София, Право без граници, 2002, № 2, 11-17, COBISS.BG-ID 1157830884


 
  Статия
 
 Издадено
  22091
 Сашо Пенов

1. Митева Ани, За понятието "данъчна дискриминация, списание De jure, кн. 2, 2017, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410 COBISS.BG-ID 1234383332

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/