Регулативно действието на нормите на международните договори за из¬бягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата,Търг. и дан. право, 1996, № 5, 51-76., ISSN 0861-6892 , COBISS.BG-ID 1119683044


Пенов, Сашо (1996) Регулативно действието на нормите на международните договори за из¬бягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата,Търг. и дан. право, 1996, № 5, 51-76., ISSN 0861-6892 , COBISS.BG-ID 1119683044 Търг. и дан. право, 1996, № 5, 51-76., ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044


 
  Статия
 
 Издадено
  22086
 Сашо Пенов

1. Митева Ани, Обща характеристика на антидискриминационната клауза в модела за данъчна спогодба за доходите от имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, София, Съвременно право, кн. 3, 2017, ISSN 0861-18-15, COBISS.BG-ID 1119679972

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/