Регулативно действието на нормите на международните договори за изябягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, Търг. и дан. право, 1996, № 4, 55-74; ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044


Пенов, Сашо (1996) Регулативно действието на нормите на международните договори за изябягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, Търг. и дан. право, 1996, № 4, 55-74; ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044 Търг. и дан. право, 1996, № 4, 55-74; ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044


 
  Статия
 
 Издадено
  22085
 Сашо Пенов

1. Митева Ани, Обща характеристика на антидискриминационната клауза в модела за данъчна спогодба за доходите от имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, София, Съвременно право, кн. 3, 2017

2. Цитирано в: Митева Ани, За понятието Данъчна дискриминация, списание De jure, кн. 2, 2017, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410, COBISS.BG-ID 1234383332

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/