Игрите с правила за усвояване на звуковата форма на думата от 5 – 6-годишните. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1992, 4, (4), с. 77-114.


Петрова, Веселинка (2001) Игрите с правила за усвояване на звуковата форма на думата от 5 – 6-годишните. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1992, 4, (4), с. 77-114. ISSN 0204 – 6369 COBISS.BG-ID 1177170404


 В студията са публикувани резултатите от изследване, проведено чрез разработена система от игри с правила за усвояване на звуковата форма на думата от децата в трета възрастова група. Уточнено е въздействието на апробирания инструментариум върху фонетико-фонематичното развитие на 5 – 6-годишните деца. Предложени са решения за преодоляване на типични трудности, които възникват в подготовката на децата за предстоящото ограмотяване в първи клас.
  Студия
 подготовка за ограмотяване, усвояване звуковата форма на думата, трудности в подготовката за ограмот


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  2208
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/