Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти на хармонизацията с правото на Европейския съюз, С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. 176 с., ISBN 954-07-1437-0 COBISS.BG-ID 1035217636


Пенов, Сашо (2000) Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти на хармонизацията с правото на Европейския съюз, С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. 176 с., ISBN 954-07-1437-0 COBISS.BG-ID 1035217636 С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. 176 с., ISBN 954-07-1437-0 , COBISS.BG-ID 1035217636


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22070
 Сашо Пенов

4. Дулевски Стойчо Лалков, Облагане на печалбата на чуждестранните юридически лица от мястото им на стопанска дейност, Сборник от конференция : Актуални проблеми в правното регулиране на бизнеса, Издателски комплекс УНСС, 2018

5. Дулевски Стойчо Лалков, Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право, София, Сиела, 2018, ISBN 978-954-28-2760-3

3. Чилова Нина: Правен режим на данъчната ревизия, София, Нова Звезда, 2013, стр. 207, ISBN 978-954-8933-83-4, COBISS.BG-ID1263338468

2. : Минкова Ганета, Данъчни задължения София, Сиела, 2012, ISBN 978-954-28-1086-5, стр. 138, 175, COBISS.BG-ID 1245946852

1. Христозов Христо, Данъчните нарушения, София, Сиби, , 2010, стр. 16, 17, 19 и др., ISBN 978-954-730-635-6, COBISS.BG-ID 1234442468

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/