Възпитателни функции на съвместната дейност на децата в предучилищна възраст. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1993, 5, (4), с. 7-38,. Print ISSN 0204 – 6369


Петрова, Веселинка (2001) Възпитателни функции на съвместната дейност на децата в предучилищна възраст. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1993, 5, (4), с. 7-38,. Print ISSN 0204 – 6369 Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 1993, том 5, книга 4, с. с. 7-38. Print ISSN 0204 – 6369


 В студията са обобщени резултатите от социално-педагогическо изследване на възпитателното въздействие на съвместната дейност върху децата в предучилищните заведения. Уточнени са възможностите на изследваните деца за установяване на социални взаимодействия. Проследени са въздействията на педагогическите изисквания върху желанието на детето за участие в съвместна дейност с връстниците си.
  Студия
 съвместна дейност, възпитателни взаимодействия, деца от предучилищна възраст


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  2207
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/