Данък върху общия доход. Коментар(В съавторство; автор.: Дял ІІІ - Избягване на двойното данъчно облагане на доходите на физическите лица, 179-202)


Пенов, Сашо (1993) Данък върху общия доход. Коментар(В съавторство; автор.: Дял ІІІ - Избягване на двойното данъчно облагане на доходите на физическите лица, 179-202) Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. 608 с. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, ..., М. Карагьзова-Финкова); София, ИК Труд и право, 1993. 240


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22065
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/