Moral and Legal Obligations. – Bulgarian Journal of International Law, 2010, 2(1), pp. 43-54. Print ISSN 1313-9770.


Чернева, Бойка (2010) Moral and Legal Obligations. – Bulgarian Journal of International Law, 2010, 2(1), pp. 43-54. Print ISSN 1313-9770. София


 Статията представя темата за отношенията между морални и юридически задължения през призмата на основните теории за същността на правото - Правен позитивизъм и Естественоправна теория. Определено е юридическото задължение и като израз на морален дълг.
  Статия
 юридическо задължение, морално задължение, теория на правото


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22047
 Бойка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/